Quiz 1 of 0

Ôn Tập Module 1

Thanh Nguyễn Tháng Năm 26, 2024

Gồm 5 câu hỏi ôn tập, trả lời đúng 50% trở lên là đậu.

Một số thuật ngữ có thể gặp trong quá trình làm kiểm tra: Start QuizBắt đầu – Finish QuizHoàn thành – Result: kết quả – Incorrect: Sai – CorrectĐúng – Click here to continue – Bấm vào đây để tiếp tục.